Aktualności

 • Informacja dotycząca bezpłatnych szczepień ochronnych p/grypie

  Szanowni Państwo

  Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych dostępnych w ramach : „Programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.”

  Informujemy, że liczba dostępnych szczepionek jest ograniczona a szczyt zachorowań na grypę dopiero przed nami – ostrzegają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Przypominamy, że najlepszą ochronę przed tym zakażeniem zapewniają szczepienia.

 • Szczepienia przeciw grypie sezonowej 2019/2020

  SZCZEPIENIA  PRZECIW GRYPIE SEZONOWEJ 2019/2020

   

  Od 2015 roku Miasto i Gmina Serock wspiera Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy poprzez finansowanie  Profilaktycznego Programu  Polityki Zdrowotnej o nazwie: Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

  Realizatorem Programu w latach 2019-2021, wyłonionym w drodze Konkursu ofert, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku.

  Z Programu szczepień ochronnych przeciw grypie mogą korzystać osoby , które spełnią łącznie następujące warunki:

  • urodzeni w 1964 roku i wcześniej
  • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
  • rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock, z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • posiadają pozytywną kwalifikację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw grypie.

  W związku z powyższym zapraszam zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Serock do zgłaszania swego udziału w Programie do  Przychodni SPZOZ w Serocku , przy ulicy A.A.Kędzierskich 2,  lub  do  naszej jednostki  organizacyjnej  Ośrodka Zdrowia w Dębe 38.

  Udział  w programie można zgłosić  osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie od dnia 20 września 2019 roku.  Rejestracja telefoniczna:

  Przychodnia  SPZOZ w Serocku telefon

  22 782 66 00                                                  

  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach od 12.00  do 16.00

  Ośrodek  Zdrowia w Dębe 38 telefon

  22 774 64 22                                                                                                 

  poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 11.00

  wtorek, czwartek w godzinach

  od 15.00 do 17.00                                           

  Podczas rejestracji wyznaczony zostanie  termin kwalifikującego badania lekarskiego  i wykonania  szczepienia.                        Mieszkańcy  miasta i gminy Serock, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ  w innych placówkach ochrony zdrowia niż SPZOZ w Serocku , a chcą uczestniczyć w gminnym programie szczepień ochronnych realizowanych przez nas, zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od swojego lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do wykonania szczepienia . Gminny program  szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej 2019/2020 realizowany będzie  przez SPZOZ w Serocku do dnia wyczerpania środków z  budżetu gminnego przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 roku.

   

                                                        Dyrektor SPZOZ  w Serocku.

 • Grypa

  Każdego roku, z początkiem września rozpoczyna się sezon szczepień przeciw grypie.

  Tegoroczna szczepionka przeciwko grypie sezonowej będzie dostępna później niż zwykle, dopiero w drugiej połowie września. Podobnie jest też w innych krajach.

  Opóźnienie w dostawach szczepionek - wyjaśnia Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (OPZG) - wynika z tego, że co roku pod koniec lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon epidemiczny.

  W tym roku proces ten, ze względu na potrzebę dokładniejszej analizy szczepów wirusa A/H3N2, wydłużył się o miesiąc, powodując opóźnienia w procesach produkcyjnych.            

  Z tego powodu szczepienia najprawdopodobniej rozpoczną się w drugiej połowie września.

  Tegoroczny sezon grypowy będzie wyjątkowy również ze względu na wprowadzenie nowej szczepionki przeciwko grypie podawanej donosowo, wskazanej dla dzieci od 2 do 18 roku życia. Ta nowa nieinwazyjna forma szczepień ma zwiększyć bardzo niski, jednoprocentowy zaledwie poziom zaszczepienia przeciwko grypie w tej grupie wiekowej.

  Z kolei wyszczepialność seniorów ( 65+) powoli wzrasta, głównie za sprawą Samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej oraz 50% refundacji szczepionek przeciw grypie wprowadzonej w 2018 r. Eksperci OPZG zaapelowali teraz o wprowadzenie szczepionki do projektu dot. bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która w czerwcu trafiła do konsultacji.

  - U kobiet w ciąży zachorowanie na grypę może wiązać się ze skutkami wykraczającymi daleko poza skutki infekcji wirusowej, powodując także ryzyko dla nienarodzonego dziecka. 55 % powikłań grypy występuje u kobiet w drugim lub trzecim trymestrze ciąży i są to najczęściej zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa u matki, zwiększone ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego, obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, zaburzenia rytmu serca u płodu, zwiększone ryzyko rozwiązania ciąży cięciem cesarskim. Dodatkowo szczepienie przeciw grypie kobiety w ciąży chroni również jej nienarodzone dziecko, nawet do 6 miesiąca już po jego urodzeniu - wyjaśnia dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.-

  Zdaniem specjalistów OPZG na szczepienie przeciwko grypie nigdy nie jest za późno, dlatego zachęcają do ich wykonywania w dowolnym momencie sezonu szczepień (wrzesień-grudzień). Wskazują przy tym na wysoką skuteczność szczepień także w trakcie trwania sezonu grypowego. Najistotniejszy jest bowiem nie miesiąc zaszczepienia, ale czas potrzebny na wykształcenie odporności, czyli ok. 2-3 tygodnie.Przewodniczący OPZG prof. Adam Antczak podkreśla, że grypa najczęściej atakuje zimą - szczyt zachorowalności przypada w pierwszych trzech miesiącach roku. W przypadku seniorów, dzieci, kobiet w ciąży czy przewlekle chorych szczepionka przeciwko grypie zapobiega nie tylko zachorowaniu, ale przede wszystkim wystąpieniu groźnych dla zdrowia i życia powikłań pogrypowych.Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wśród osób po 65 roku życia wzrasta niemal trzykrotnie. W tej populacji wiekowej odnotowano w minionych sezonach grypowych aż  90 % zgonów wywołanych grypą i jej powikłaniami

 • Prywatny Gabinet Terapeutyczny

   

  GABINET TERAPEUTYCZNY

  ,,PLECIUGA’’

  Aneta Gąsowska - Jastrzębska

  pedagog, logopeda ,terapeuta ręki I i II stopnia

   

   

  • indywidualna terapia logopedyczna i pedagogiczna ,
  • terapia ręki ,
  • terapia wspierania mowy i profilaktyka - terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy,
  • terapia po udarach, urazach głowy - terapia osób jąkających,
  • terapia osób z demencją i Alzheimerem,

   

  Godziny przyjęć po wcześniejszym uzgodnieniu

  tel. 511 664 625                                                         SPZOZ Serock gabinet 24

                                                                                                poniedziałek, wtorek, środa

                                                                                                           

 • Oferta Centrum Zdrowia Neurosfera - świadczenia zdrowotne odpłatne
  Oferta Centrum Zdrowia Neurostrefa - świadczenia zdrowotne odpłatne

  CENTRUM ZDROWIA NEUROSTREFA  zaprasza lekarz, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej Jakub Garbacki.

  Specjalistyczne świadczenia medyczne odpłatne  dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

   

   

   

 • Klauzula informacyjna
  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

  SZANOWNY  PACJENCIE

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem  Twoich danych osobowych  ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku  e-mail: iod@spzoz.serock.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody.  Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje  zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO , w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 • Bezpłatne badania profilatyczne
  Bezpłatne badania profilatyczne

  12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
  Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
 • Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
  Uwaga! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
 • Ogłoszenie, które warto przeczytać.
  Rehabilitacja lecznicza

  Ogłoszenie, które warto przeczytać.