Główna treść strony Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
  • osobie upoważnionej przez pacjenta
  • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po    wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.  Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej –nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Powrót do topu strony