Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

ul. A.A. Kędzierskich 2 Serock

Rejestracja telefoniczna: 22 782 66 00, 22 782 66 01

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00

Zespół lekarski tworzą:

Lek. med. Beata Dymińska

Lek. med. Paweł Błazik

Lek. med. Katarzyna Paduch

Poradnia dla dzieci

Rejestracja telefoniczna: 22 782 66 00, 22 782 66 01

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Zespół lekarski tworzą:

Lek.med. Grażyna Krzyczkowska

Lek.med. Katarzyna Badowska-Baryłka

Lek.med. Anna Grześkiewicz

Ośrodek Zdrowia w Dębem

Rejestracja telefoniczna: 22 774 64 22

Dębe 38

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, piątek 7.30-13.00

wtorek, czwartek 14.00-18.00

Zespół lekarski tworzą:

Lek.med. Jadwiga Szymańska - Jastrzębska

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej udzielane są w następujących placówkach:

- Przychodnia w Serocku przy ulicy A.A.Kędzierskich 2

- Ośrodek zdrowia w Dębe 38

O zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej stanowi  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

  

1.1   Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
 3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 4. poradę patronażową,
 5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 6. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 7. szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1. 2.   Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie krótszym niż w godzinach od 8:00 do 18:00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione wykonywanie tych świadczeń w innym miejscu udzielania świadczeń, będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy;
 3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 4. w przypadkach innych niż określone w pkt 3 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 5. w celu realizacji zabiegów oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15:00

2.1.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
 3. wizytę patronażową,
 4. świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
 5. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

2.2.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

2.3.   Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy są udzielane wyłącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej. Realizacja świadczeń odbywa się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

2.4.   Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych także w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:

 1. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 3 w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 2. udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.

3.1. Świadczenia gwarantowane  położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
 3. wizytę patronażową,
 4. wizytę profilaktyczną

3. 2.   Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

4.1.   Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 2. kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 4. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 7. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
 8. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

4.2.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z uwzględnieniem wytycznych w zakresie standardów i metodyki pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

4.3.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, oraz planu godzin lekcyjnych

 

 

 

Powrót do topu strony