Główna treść strony Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

ul. A.A. Kędzierskich 2 Serock

Rejestracja telefoniczna: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 22 768 00 13, 22 782 66 09

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00

Zespół lekarski tworzą:

Specjalista chorób wewnętrznych Beata Dymińska

Specjalista medycyny rodzinnej Paweł Błazik

Specjalista medycyny rodzinnej Małgorzata Tymińska-Ostrowska

Specjalista chorób wewnętrznych Katarzyna Kamińska

Secjalista chorób wewnętrznych Artur Banaszek

Lekarz medycyny Patryk Krokwiński

Lekarz medycyny Przemysław Okręglicki

Lekarz medycyny Nadiia Ogrodnicha

Lekarz medycyny Wiktoria Ryszkowska

Lekarz medycyny Sara Gołoś

Lekarz medycyny Tomasz Palejko

Zespół pielęgniarski tworzą:

Pielęgniarka koordynująca Lidia Osińska

Mgr pielęgniarstwa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Kruczyńska

Pielęgniarka środowiska nauczania Jadwiga Makowska

Pielęgniarka środowiska nauczania Agnieszka Masłowska

Pielęgniarka środowiskowo rodzinna Ewelina Małkiewicz

Pielęgniarka środowiskowo rodzinna Danuta Ślusarska

Mgr pielęgniarstwa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Grażyna Żukowska

Pielęgniarka środowiska nauczania Elżbieta Zawadzka

Pielęgniarka POZ Teresa Wiktorko

Pielęgniarka POZ Dorota Dudzińska

Pielęgniarka POZ Paulina Ogrodnik

Pielęgniarka POZ Urszula Paśnik

Pielęgniarka POZ Aleksandra Michalska

Poradnia dla dzieci

Rejestracja telefoniczna: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 22 782 66 09, 22 768 00 13

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00

Zespół lekarski tworzą:

Lekarz pediatra Katarzyna Badowska-Baryłka

Lekarz pediatra Anna Grześkiewicz

Lekarz pediatra Iwona Górska

Lekarz pediatra Sławomir Surowiec

Lekarz pediatra Natallia Urubleuskaya

Ośrodek Zdrowia w Dębe

Rejestracja telefoniczna: 22 774 64 22, 512 310 509

Dębe 38

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, piątek 7.30-13.00

wtorek, czwartek 14.00-18.00

Zespół Ośrodka Zdrowia w Dębe tworzą:

Lekarz pediatra Jadwiga Szymańska - Jastrzębska

Pielęgniarka POZ Paulina Ogrodnik

Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

Rejestracja telefoniczna: 22 611 19 77

ul. Drewnowskiego 1 Zegrze

Godziny pracy:

poniedziałek 11.00-17.00

wtorek 8.00 - 14.00

środa 8.00 - 14.00

czwartek 9.00 - 15.00

piatek 8.00 - 14.00

Punkt pobrań:

wtorek 7.45 - 9.30

środa 7.45 - 9.30

piątek 7.45 -9.30

Zespół Ośrodka Zdrowia w Zegrzu tworzą:

Secjalista chorób wewnętrznych Artur Banaszek

Mgr pielęgniarstwa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Grażyna Żukowska

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej udzielane są w następujących placówkach:

- Przychodnia w Serocku przy ulicy A.A.Kędzierskich 2

- Ośrodek Zdrowia w Dębe 38

- Ośrodek Zdrowia w Zegrzu ul. Drewnowskiego 1

O zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej stanowi  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

  

1.1   Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
 3. świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 4. poradę patronażową,
 5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 6. badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 7. szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1. 2.   Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie krótszym niż w godzinach od 8:00 do 18:00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione wykonywanie tych świadczeń w innym miejscu udzielania świadczeń, będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy;
 3. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 4. w przypadkach innych niż określone w pkt 3 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 5. w celu realizacji zabiegów oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15:00

2.1.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
 3. wizytę patronażową,
 4. świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
 5. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

2.2.   Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

2.3.   Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy są udzielane wyłącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej. Realizacja świadczeń odbywa się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

2.4.   Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych także w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:

 1. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 3 w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 2. udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1, oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.

3.1. Świadczenia gwarantowane  położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;
 3. wizytę patronażową,
 4. wizytę profilaktyczną

3. 2.   Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia;
 3. w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

4.1.   Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 2. kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 4. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 7. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
 8. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

4.2.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z uwzględnieniem wytycznych w zakresie standardów i metodyki pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

4.3.   Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, oraz planu godzin lekcyjnych

 

 

 

Powrót do topu strony