Bezpłatne badania profilaktyczne

12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i nie mają zdiagnozowanej cukrzycy. Chęć udziału w programie zainteresowani powinni zgłosić w przychodni SPZOZ w Serocku przy ulicy A.A.Kędzierskich 2, osobiście lub pod numerem telefonu: 22782 66 00, 22782 66 01, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00. Badanie będzie wykonywane  w terminie uzgodnionym z zainteresowaną osobą. Projekt „Profilaktyka cukrzycy” będzie realizowany do 31 października 2019 roku.

  • Profilaktyka cukrzycy

Klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA

SZANOWNY  PACJENCIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2,na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).         Administratorem  Twoich danych osobowych ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl   Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku                  e-mail: iod@spzoz.serock.pl .Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody. Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania.                                                                                                               SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego   Prawo Pacjenta   do bycia  zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych  przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.      Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego  ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 

Oferta Centrum Zdrowia Neurostrefa - świadczenia zdrowotne odpłatne

W ramach CENTRUM ZDROWIA NEUROSTREFA przyjmuje Jakub Garbacki, lekarz, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej

Oferta pracy dla położnej

Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia w Serocku

pilnie poszukuje położnej środowiskowo/ rodzinnej do pracy

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

 i Poradni położniczo – ginekologicznej.

Opis stanowiska :

  • Praca  w poradni położniczo ginekologicznej 3 razy w tygodniu
  • Praca w POZ 2 razy w tygodniu

Położna POZ realizuje kompleksową opiekę położniczo- neonatologiczno -ginekologiczną

Nasze oczekiwania

  • wykształcenie wyższe lub średnie
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • ukończony kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo/ rodzinnej

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  227827435 lub osobisty pokój nr 35 , I piętro w godzinach od 10,00 do 14,30

Powrót do topu strony